algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon Pure & Natural en een cliënt waarop schoonheidssalon Pure & Natural deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken

2. Inspanning schoonheidssalon Pure & Natural

Schoonheidssalon Pure & Natural zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Pure & Natural zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Pure & Natural melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  Schoonheidssalon Pure & Natural 50 procent van de afgesproken behandeling aan de cliënt verrekenen.

4. Betaling

Schoonheidssalon Pure & Natural vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens en privacy

Voorafgaande aan de eerste transactie zullen persoonlijke gegevens aan de cliënt worden gevraagd. De cliënt mag aannemen dat er alleen gegevens gevraagd worden die noodzakelijk zijn voor het voeren van een bedrijfsadministratie en het uitvoeren van behandelingen.

Deze persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een klantendosier.
Schoonheidssalon Pure & Natural handelt volgens de richtlijnen opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het werken met de persoonlijke gegevens van de cliënt. Schoonheidssalon Pure & Natural  zal deze persoonlijke gegevens van de cliënt niet verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

6. Geheimhouding

Schoonheidssalon Pure & Natural verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de cliënt ontstaan tijdens transacties in de schoonheidssalon.
Informatie wordt als vertrouwelijk behandelt indien dit door de cliënt is medegedeeld of als de informatie van dien aard is dat deze als vertrouwelijk kan worden aangenomen.
Op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken kan deze geheimhoudingsplicht komen te vervallen. Indien deze wettelijke of gerechtelijke bepaling van kracht is zal indien gevraagd de vertrouwelijke informatie aan de daarvoor vermelde instantie worden verstrekt.

7. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Pure & Natural is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schoonheidssalon Pure & Natural is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.Schoonheidssalon Pure & Natural  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de schoonheidssalon.

8. Garantie

Schoonheidssalon Pure & Natural geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan de door een schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging of diefstal

Schoonheidssalon Pure & Natural heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Pure & Natural meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Pure & Natural. Schoonheidssalon Pure & Natural moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon Pure & Natural de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon Pure & Natural en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,Schoonheidssalon Pure & Natural  het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Pure & Natural en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.